Σύνδεσμος Διαμεσολάβησης Κύπρου

Οι υπηρεσίες μας

Η ποικιλία των περιπτώσεων που μπορούν να τύχουν διαμεσολάβησης είναι άπειρη. Επομένως όποιοι πιστεύουν ότι η διαμεσολάβηση είναι η μέθοδος επιλογής τους μπορούν να επικοινωνήσουν με το Σύνδεσμο.

Στη λίστα των διαμεσολαβητών μας υπάρχει και ο τύπος των περιπτώσεων που ειδικεύεται ο κάθε ένας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να αναλάβουν και άλλου τύπου διαμεσολάβηση. Μια πετυχημένη επιλογή είναι να αναληφθεί διαμεσολάβηση από δύο διαμεσολαβητές διαφορετικών ειδικοτήτων. Μια τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι περιπτώσεις διαζυγίου όπου τυγχάνουν χειρισμού διαπροσωπικά προβλήματα των δύο μερών αλλά και οικονομικής φύσεως θέματα.

Μια βασική κατηγοριοποίηση τεσσάρων ειδών διαμεσολάβησης, με κάποιες λεπτομέρειες, παρατίθεται πιο κάτω χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες.

Κύριες κατηγορίες διαμεσολάβησης:

Οικογενειακή διαμεσολάβηση...
Κοινοτική διαμεσολάβηση...
Σχολική διαμεσολάβηση...
Διαμεσολάβηση εμπορικών διαφορών...
Επανορθωτική Δικαιοσύνη...

Εκπαίδευση

Μια άλλη πτυχή υπηρεσιών συνίσταται στην εκπαίδευση ομάδων ή ατόμων που μπορούν να αναλάβουν μέλη του Συνδέσμου.
Εκπαίδευση στην διαμεσολάβηση...

Valid XHTML 1.1!
August 24, 2019
Αναζήτηση
Αναζήτηση: